Rečnik bankarskih termina

Akcept predstavlja izjavu lica na koje se vuče menica, da će u roku dospeća menice na naplatu isplatiti menični dug u celini ili delimično.
Akceptni nalog instrument plaćanja, a često i instrument obezbeđenja budućeg plaćanja.
Akcije razlikuju se dva značenja: 1) udeo koji svaki učesnik u akcionarskom društvu ima u imovini društva (njegov osnovni udeo); 2) isprava pomoću koje njen imalac stiče pravo učešća u raspodeli dobiti akcionarskog društva (dividende)
Akcije na donosioca akcije čiji se vlasnik (imalac) smatra nepoznatim i neodređenim akcionarem (imalac nije poimenično naveden).
Akcije na ime izdaju se na ime njihovog vlasnika (imaoca) i u njima je navedeno ime ili firma, mesto stanovanja i zanimanje vlasnika.
Akcijski kapital ukupan iznos kapitala obezbeđen emisijom i plasmanom akcija kao hartija od vrednosti vlasničkog karaktera.
Akcionar fizičko ili pravno lice koje je vlasnik akcija u akcionarskom društvu i koje kao takvo vrši svoja imovinska i korporacijska prava u akcionarskom društvu
Akcionarsko društvo nastaje udruživanjem kapitala više lica - osnivača, a na osnovu kupljenih akcija.
Akcionarsko društvo (korporacija, kompanija) društvo koje svoj početni kapital formira prodajom akcija budućim akcionarima, odnosno vlasnicima preduzeća. Kapital društva se povećava izdavanjem novih akcija i zadržavanjem profita i njegovog reinvestiranja.
Akontacija suma novca koja se isplaćuje izvršiocu nekog posla pre početka izvršavanja posla.
Akreditiv (dokumentarni akreditiv) je bankarski posao kojim se akreditivna banka (banka u kojoj je otvoren akreditiv) po zahtevu svog komitenta (lice koje otvara akreditiv) obavezuje da sama ili preko druge banke (banke korespondenta) izvrši isplatu određenog iznosa u korist ili po nalogu trećeg lica - korisnika akreditiva kada on preda određena dokumenta kojima dokazuje da je izvršio ugovorne obaveze.
Akvizicija ovaj pojam se može dvostruko tumačiti: 1. Akvizicija je poslovna aktivnost kojom jedno lice prikuplja porudžbine za drugo fizičko ili pravno lice. Koristi se najčešće u izdavačkoj delatnosti, ali i u drugim uslužnim delatnostima. 2. Pod akvizicijom se takođe podrazumeva i oblik preuzimanja preduzeća, kada jedno preduzeće stiče kontrolni paket akcija nad drugim preduzećem (ako je to drugo preduzeće akcionarsko društvo), ili ga kupuje, preuzimajući vlasništvo nad njim.
Američka berza (AMEX) je druga po veličini berza u SAD. Akcije koje se kotiraju na njoj su akcije onih kompanija koje ne ispunjavaju (dosta rigorozne) uslove za kotiranje na › Njujorškoj berzi (NYSE).
Amortizacija u knjigovodstvu podrazumeva postupak postepenog smanjenja vrednosti neke stavke aktive, uz istovremeno prenošenje te vrednosti na odgovarajuće račune potraživanja.
Anuitet novčani iznos koji određenog datuma dospeva za isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća godisnje ili u kraćim vremenskim rokovima, na ime otplate zajma.
Aukcija pod aukcijom se podrazumeva javna prodaja izložene robe putem nadmetanja (licitacije) kupaca. Na aukcijama se prodaju: 1) robe nestandardnog kvaliteta, koje se stoga ne mogu prodavati na berzi, a potrebno je da se obezbedi njihov promet u velikim količinama; takve robe su vuna, koža, krzno i sl.; 2) lako kvarljive robe, pretežno prehrambene, koje je potrebno prodavati brzo, obično u lukama istovara, (na primer spadaju sveže voće i povrće); 3) retki umetnički i drugi skupoceni predmeti (npr. antikviteti), retke i skupocene životinje (punokrvni trkački konji) i sl.; 4) stvari koje se prodaju po sili zakona: oduzete na carinarnici, imovina (prilikom prisilne naplate duga). Prodaju na aukciji može vršiti sam vlasnik, ili češće stručno lice - aukcionar. Zainteresovanim kupcima aukcionar pre aukcije pokazuje robu, a za vreme aukcije roba je izložena pred kupcima. Prodaja se vrši onom kupcu koji ponudi najvišu cenu. Nadmetanje može ići: 1) od startne cene naviše, podizanjem cena; 2) od startne cene naniže, spuštanjem cena (holandska aukcija). Sistemom aukcije se mogu prodavati i hartije od vrednosti.
Avans predstavlja određeni iznos novca koji se daje ili traži unapred, pre obavljanja određenog posla.
Bankarska garancija ugovor kojim se banka obavezuje da će primaocu garancije (poveriocu iz osnovnog ugovora) isplatiti određenu sumu novca ukoliko određeno treće lice (originalni dužnik) ne ispuni svoje obaveze o roku dospelosti.
BELIBOR je kamata po kojoj su vodeće srpske banke spremne da pozajmljuju novac (dinare) jedna drugoj. Kamata se objavljuje za određene vremenske periode do 1 godine. BELIBOR je refernetna kamata koja se bi trebala da bude bazna osnova za sve dinarske plasmane banaka.
BEONIA ponderisana prosečna kamatna stopa po kojoj su realizovane ON (over/night – prekonoćne) dinarske pozajmice između srpskih banaka. (eng:Belgrade OverNight Index Average)
Berza institucija finansijskog tržišta vezana za tačno određeno mesto na kome se trguje standardizovanim tržišnim materijalom, po utvrđenim pravilima trgovanja.
Bilans stanja (balance sheet) dvostrani finansijski izveštaj koji daje pregled aktive i pasive.
Bilans uspeha dvostrani pregled rashoda i prihoda u određenom vremenskom periodu.
Blanko izraz koji se u finansijskoj i trgovinskoj praksi koristi za oznaku potpisivanja nepopunjenog (belog), ili delimično popunjenog dokumenta kojim potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tog dokumenta.
Bonitet banke kao dužnika zavisi od njene kreditne sposobnosti i likvidnosti.
Brokeri i dileri Brokeri su berzanski posrednici. Oni imaju dozvolu za pristup na berzu i ovlašćeni su da sklapaju berzanske poslove kao kupci i kao prodavci. Dileri se pojavljuju kao berzanski posednici ali i kao ovlašćeni maloprodavci za promet određenih maraka proizvoda.
Bruto najpribližnije značenje je "ukupno"
Budžet akt predstavničkog tela kojim se predviđaju i odobravaju prihodi i rashodi države (ili lokalnog organa uprave) za određeni budući period, po pravilu za jednu godinu.
Carina porez na uvezena dobra.
Carinska unija zone slobodne trgovine
Ček nalog, u obliku propisanog obrasca, banci (trasat) kod koje izdavalac čeka (trasant) ima račun, da po naredbi trećeg lica ili donosioca (remitenta) isplati u čeku naznačenu vrednost.
Cesija ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara).
Dan izvršenja obaveza označava dan kada ili do kojeg treba izvršiti obaveze
Debitne kartice omogućavaju korisniku da plaća robu i usluge u trgovinama na POS terminalima i podiže gotovinu na bankomatima i šalterima banaka do visine iznosa sredstava koje ima na računu, uključujući i dozvoljeni minus.
Debitor dužnik, tj. lice koje koristi određeni kredit, ili lice koje je pod obavezom da izvrsi plaćanje neke dospele obaveze.
Deflacija smanjenje novčanog volumena (količine novca u opticaju), čija je posledica sniženje nivoa cena, usled čega raste kupovna snaga novca.
Dekurzina kamata obračun kamata po isteku odgovarajućeg vremenskog perioda, dakle unazad. Ovakav obračun kamata kod nas je najčešći.
Dekurzivno anuitet
Deponent lice koje neku pokretnu stvar predaje na čuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru).
Depozit ulaganje novčanih sredstava (tj. sama novčana sredstva) na računu kod banaka ili štedionica. Ulagač novčanih sredstava naziva se deponent, a organizacija kod koje se sredstva ulažu depozitar.
Depozitni certifikat prenosivi instrument tržišta novca koji glasi na određeni novčani iznos, deponovan u banci na određeni rok i po određenoj kamatnoj stopi.
Depresijacija pad vrednosti jedne valute u odnosu na drugu valutu na deviznom tržištu (ili pad vrednosti neke druge valute).
Devalvacija smanjenje spoljašne vrednosti valute jedne zemlje prema jednoj ili više stranih valuta i/ili zlata.
Devize predstavljaju kratkoročna novčana potraživanja pojedinaca i preduzeća u stranoj ›valuti.
Devizne rezerve zlato i devize kojima jedna zemlja, tj. njena centralna banka raspolaže u određenom trenutku.
Devizni bilans isto što i ›platni bilans, osim što se u njemu beleže transakcije koje su naplaćene ili isplaćene u toku jednog perioda nezavisno od toga da li su te transakcije nastale u tom periodu, nekom prethodnom ili će nastati u nekom budućem (npr. ugovor je sklopljen prethodne godine i isporuke se vrše u nekoliko godina, a isplata je ove godine - čitava transakcija će biti u deviznom bilansu, dok će u platnom biti samo deo transakcije u iznosu robe koja e isporučena ove godine).
Devizni kurs cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje.
Devizni režim skup propisa koji regulišu poslovanje ›devizama i valutama u vezi sa platnim prometom sa inostranstvom.
Devizno tržište finansijska tržišta
Diferencirane cene ovaj pojam podrazumeva da su cene istog proizvoda jednog proizvođača na različitim tržištima različite, tj. isti proizvod se na dva ili više tržišta prodaje po različitim cenama.
Dilersko , brokerske firme firme na sekundarnom tržištu kapitala koje se bave i dilerskim poslovima.
Diskont ovaj pojam se uvek vezuje za određeni popust.
Dividenda deo profita koji akcionar naplaćuje na osnovu svoje akcije a čiju visinu određuje skupština akcionara u zavisnosti od rezultata preduzeća i u skladu sa pravilima akcionarskog društva.
Dobavljači pravna ili fizička lica koja isporučuju robu kupcima. To mogu biti proizvođačka preduzeća koja prodaju vlastite proizvode ili uvozna preduzeća koja robu iz inostranstva prodaju u zemlji.
Dobit profit
Dodatna vrednost vrednost proizvodnje umanjena za vrednost upotrebljenih predmeta rada i drugih troškova proizvoda.
Dokapitalizacija dodatno ulaganje kapitala u preduzeće koji se, obično, koristi za povećanje ili poboljšanje kvaliteta stalne imovine (osnovnih sredstava) kao što su zgrade i oprema (mašine), ali i za nabavku licenci i patenta.
Dokumentarni akreditiv najsigurniji instrument međunarodnog plaćanja, koji funkcioniše tako što kupac uvoznik stavlja određenoj banci na raspolaganje iznos kupovne cene s tim da ga ona isplati prodavcu izvozniku, pod uslovom da joj on unutar određenog roka preda predviđena, potpuno ispravna i tačno pobrojana dokumenta.
Doznaka način plaćanja kada se daje nalog banci da, sa računa nalogodavca kod te banke, isplati trećem licu sumu naznačenu u doznaci.
Društvo kapitala jedan od dva osnovna oblika preduzeća, pored društva lica. Može biti akcionarsko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću.
Društvo lica jedan od dva osnovna oblika preduzeća, pored društva kapitala.
Društvo sa ograničenom odgovornošću - DOO društvo koje, radi obavljanja delatnosti, osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze (dugovanja) društva, a snose rizik za poslovanje društva do visine svog uloga.
Duga pozicija u smislu upravljanja valutnim rizicima (FX market) kada banka ima takav valutni debalans u deviznom podbilansu da su potraživanja u nekoj valuti veća od obaveza u toj istoj valuti.
Dužnik (zajmoprimac, korisnik zajma) pravni subjekt (lice ili organizacija) koji je obavezan da drugom licu (poveriocu) izvrši neko činjenje u novcu, stvari, ustupanju stvari, prenošenju prava, davanju garancija na određenom mestu ili u određeno vreme
Dvonedeljna REPO stopa NBS referentna kamatna stopa na srpskom finansijskom trzistu i predstavlja kamatu koju Narodna banka Srbije placa prilikom Repo trgovanja hartijama od vrednosti. (Narodna banka organizuje aukcije hartija od vrednosti sa obovezom da ih REotkupi (ili RE proda) u periodu od dve nedelje.
EKS (efektivna kamatna stopa) daje realniju sliku o punoj ceni kredita jer se bazira na ukupnim troškovima koje klijent plaća banci prilikom podizanja i tokom otplate kredita, odnosno, ukupnim prihodima ostvarenim na položene depozite.
Ekspozitura u bankarstvu označava deo neke banke koji se bavi samo tačno određenim bankarskim poslovima (npr. poslovi sa građanima).
Elektronsko poslovanje definiše se kao razmena informacija, uspostavljanje poslovnih veza i vođenje poslovanja putem telekomunikacionih mreža.
Emisija izdavanje novčanica i papira od vrednosti od strane centralne banke.
EONIA ponderisana prosečna kamatna stopa po kojoj su realizovane ON (over/night – prekonoćne) pozajmice u valuti između relevantnih banaka u zoni EUR. (eng:EuropeanOverNightIndexAverage)
Eskontna kamatna stopa kamatna stopa na kredite centralne banke poslovnim bankama.
EUROBOR je kamata po kojoj vodeće evropske banke spremne da vrše novčane pozajmice (evre) između sebe. Kamata se objavljuje za određene vremenske periode do 1 godine. EURIBOR je refernetna kamata koja se uglavnom primenjuje kao varijabilna kategorija prilikom ugovaranja realizacije plasmana Banke u valuti EUR (ili plasmana koji su indeksirani u valuti EUR).
EVRO zajednička valuta zemalja članica Evropske monetarne unije (EMU).
Faktura dokument kojim prodavac potvrđuje kupcu isporuku robe (izvršenje usluge) i na osnovu kojeg kupac izvršava svoju obavezu plaćanja za tu isporuku (izvršenu uslugu).
Finansije u najširem smislu, obuhvataju ukupne novčane odnose, sve akte i radnje kojima se zasnivaju ili gase imovinsko-pravni odnosi izraženi u novcu.
Finansijsko tržište mehanizam putem kojeg se dovode u vezu ›ponuda novca/kapitala, namenjenog za investicije i ›tražnja za tim novcem/kapitalom u vidu različitih investicionih preferenci.
Finansiranje sa jedne strane, poslovi pribavljanja novčanih sredstava za zasnivanje, održavanje ili proširenje poslovne aktivnosti, sa druge strane, plasiranje slobodnih sredstava preko finansijskog tržišta.
FORWARD rate cena (kurs ili kamatna stopa) koju je banka u ovom trenutku spremna da plati za neki posao koji će biti saldiran (izvršen) na ugovreni dan u budućnosti.
Function transfer pricing (FTP) definisanje graničnih cena (kamatnih stopa, kurseva valuta...) u internim odnosima između poslovnih funkcija banke. Granične cene definiše ona poslovna funkcija koja ispred banke nastupa na nekom eksternom tržištu. Definisanje internih kamatnih stopa kao i kurseva za valute koje primenjuju poslovne funkcije banke obavljajući svoju svakodnevnu delatnost vrši Funcija finansijskih tržišta budući da je ona ta koja nastupa ispred banke na FX i MM tržištu.
FX market tržište na kojem se trguje valutama (eng: foreign exchange)
Garancija pismena ugovorna obaveza jednog saugovarača prema drugom da će snositi rizik nekog posla, odnosno nadoknaditi štetu.
Glavnica osnovni, «pozajmljeni» iznos koji je dužnik dužan poveriocu i na koji se najčešće obračunava kamata.
Gotovina papirni i kovani novac kojim možete u svakom momentu raspolagati.
Grejs period podrazumeva da se tokom određenog perioda ne otplaćuju ni kamata ni glavnica. To je, praktično, period između isplate kredita i dospeća prve rate ili anuiteta. Najčešće se koristi kod dugoročnih kredita privredi, jer se najčešće efekti neke investicije ne osećaju na početku korišćenja kredita. Grejs period može trajati od nekoliko meseci do nekoliko godina.
Hartije od vrednosti pisane isprave čiji zakoniti imalac može ostvariti neko subjektivno građansko pravo označeno na hartiji.
Hipoteka založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti ili ako dođe do povrede druge obaveze koja aktivira hipoteku, zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti, pre običnih poverilaca i pre docnijih hipotekarnih poverilaca, bez obzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi.
IMF Međunarodni monetarni fond sa sedištem u Vašingtonu.
Inflacija predstavlja porast opšteg nivoa cena. Stopa inflacije je stopa promene opšteg nivoa cena i meri se na sledeći način: Inflaciona stopa = nivo cena (godina-t) – nivo cena (godina t-1) / nivo cena (godina t-1)
Inkaso posao vrsta posla gde se vrši naplata po izvršenoj isporuci robe.
Interkalarna kamata kamata za vreme korišćenja pozajmice, pre početka otplate pozajmice (grejs perioda). Banka kamatu obračunava i naplaćuje kod prenosa pozajmice u otplaćivanje ili kroz rate/anuitete.
Investicije ulaganja privremeno slobodnih sredstava, kako u osnovne fondove (zgrade, mašine i sl.) tako i ulaganja u neke druge poslove koji zahtevaju izrazito velika novčana sredstva i čiji je period korišćenja efekata tih investicija duži od godine dana (doškolovavanje kadrova, istraživanje i razvoj, reklama itd.).
Jemstvo spada u lična sredstva obezbeđenja obligacija.
Kamata trošak pozajmnjivanja novca i kompenzacija poverioca za odricanje od sopstvene potrošnje i rizike koje preuzima kada poverava svoj novac drugima. Obično se izražava kao godišnja kamatna stopa: iznos kamate koja će biti isplaćena tokom jedne godine podeljen je iznosom pozajmljenog novca.
Kamatna stopa stopa po kojoj se plaća cena za privremeno korišćenje određene količine novca (kamata). To je cena novca. Visina kamatne stope prvenstveno zavisi od ponude i tražnje za kreditima (novcem i kapitalom), ali i od zakonskih i drugih uslova (npr. klasifikacija kredita po odredbama centralne banke).
Kapara određeni iznos novca koji jedna stranka daje drugoj radi zaključenja ugovora, kao i radi obezbeđenja njegovog izvršenja.
Kapital vrednost (glavnica) koja vlasniku donosi više vrednosti nego što je njena vrednost.
Katastar državna ustanova koja raspolaže svim podacima o zemljištu, nepokretnim objektima, geografskim, privrednim i saobraćajnim sredstvima, koja služe za razrez poreza i izradu privrednih i urbanih planova.
Kliring zemlje koje imaju nekonvertibilnu valutu i jaču deviznu kontrolu međunarodna plaćanja često vrše putem kliringa.
Knjigovodstvo vodi se u preduzećima radi kontrole poslovanja i poslovnog odlučivanja.
Kolateral termin koji se odnosi na sve instrumente ili modele kojim se vrši obezbedjenje nekog plasmana Banke.
Komitent nalogodavac, koji mora platiti banci dogovorenu proviziju za obavljeni posao; stranka.
Kompenzacija način izmirenja obaveze između dužnika i poverioca, kad između njih postoje dve ili više obaveza: poverilac potražuje od dužnika određeni iznos, ali mu istovremeno i duguje određeni (različit ili isti) iznos ponekom drugom osnovu.
Kontokorentni odnos otvaranje nostro računa (domaće banke kod strane banke) ili loro računa (stranih banaka kod domaćih) radi obavljanja međunarodnih transakcija.
Konvertibilnost valute predstavlja sposobnost jedne ›valute da se relativno lako može zameniti za drugu valutu ili za zlato.
Konverzija pretvaranje neke valute u drugu stranu valutu; promena prvobitnih uslova (npr. kreditnih) u neke druge uslove sarađivanja.
Korespodentska banka banka sa kojom je domaća banka uspostavila korespodentski odnos, pa preko nje može poslovati sa inostranstvom.
Korespodentski odnos odnos u kome strana i domaća banka izmene kontrolne dokumente: spiskove ovlašćenih potpisnika, telegrafski i SWIFT ključ, sa ciljem uspostavljanja plaćanja putem međusobnih računa.
Kratka pozicija termin se upotrebljava u smislu upravljanja valutnim rizicima (FX market) kada banka ima takav valutni debalans u deviznom podbilansu da su obaveze nominovane u valuti veće od potraživanja u istoj valuti.
Kredit predstavlja dobrovoljno ustupanje određenih količina roba, novca ili drugih vrednosti od strane poverioca (kreditora) drugom licu (dužniku, debitoru) uz automatsko nastajanje obaveze dužnika da u nekom određenom (preciziranom) budućem roku vrati istu vrednost, sa ili bez određene kamate, kao nadoknadu kreditoru.
Kreditna kartica kartica kojom, kao što sama reč kaže, dobijate kredit od banke. Taj kredit koristite upotrebom kartice a to znači kupovinom ili podizanjem gotovine. Potrošeni iznos kredita plaćate u mesečnim ratama. Za razliku od klasičnog kredita, kredit koji ste dobili po kartici obnavljate svakom uplatom i to za iznos izvršene uplate (zato se ovakav kredit naziva revolving). Još jedna prednost kredita po kartici je što sami birate iznos uplate (mada on ne sme biti manji od minimuma koji Vam je prikazan na izvodu). Ako do roka koji je naznačen na izvodu uplatite ceo iznos koji ste potrošili u prethodnom mesecu, banka obično ne naplaćuje kamatu. Period za koji ne plaćate kamatu naziva se grace period.
Kreditni uslovi obuhvataju podatke o utvrđenim rokovima, ceni, osiguranju i drugim karakteristikama kredita, pripadajuće kamate i sl. bitne elemente, koji se ugovorom regulišu između davaoca i korisnika kredita.
Kursna lista ista po kojoj se menja valuta jedne u valutu druge države.
LIBOR kamatna stopa koja se koristi na kratkoročnom međunarodnom bankarskom tržištu depozita u Londonu. Po toj ceni banke nude jedna drugoj novac. Visinu LIBOR-a odredjuju pet glavnih londonskih banaka i služi kao pokazatelj stanja na tržištu novca. Kamata se objavljuje za određene vremenske periode do 1 godine. LIBOR na CHF je refernetna kamata koja se uglavnom primenjuje kao varijabilna kategorija prilikom ugovaranja realizacije plasmana Banke u valuti CHF (ili plasmana koji su indeksirani u valuti CHF).
Limit iznos najviše dozvoljenog prekoračenja (negativnog stanja) na računu, odnosno iznos najvećeg mogućeg zaduženja po odobrenom kreditu ili po kreditnoj kartici.
Lizing (engl. leasing) operacija ili transakcija na osnovu koje se jedno preduzeće, umesto da kupi opremu ili mašine koje su mu potrebne, obraća jednoj specijalizovanoj ustanovi koja mu potrebnu opremu daje u zakup na određeni rok (dovoljno dug da se u tom roku izvrši amortizacija opreme).
Menica Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu, čitko, pisanim slovima, navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. Ukoliko se radi o menici sa žirantima, prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice, u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno, vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona. Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta, unose se podaci: ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis.
MM market medjubankarko tržište na kojem se vrše plasmani i primaju novčani depoziti (eng: money market)
Negativna klauzula klauzula kojom se dužnik obavezuje da, pre potpunog izmirenja obaveza, neće ulaziti u nove obaveze, davanjem specijalnog obezbeđenja.
Nepokretne stvari (nekretnine) stvari koje se ne mogu premestiti sa jednog mesta na drugo bez oštećenja njihove suštine (zgrade, zemljište i sl.).
Nerezident fizičko lice sa stalnim prebivalištem u inostanstvu; pravno lice tj. firma koja je registrovana u inostranstvu. Prema našim važećim zakonima, fizičko lice koje više od godinu dana boravi van zemlje, smatra se nerezidentom.
NKS (nominalna kamatna stopa) neto kamatna stopa i ne predstavlja konačnu cenu kredita. Ona se stavlja u ugovor i na osnovu nje se izračunavaju otplatne rate odnosno iznos kamata na depozite.
Nostro konto konto jedne banke kod druge (strane) banke.
Novac svaka stvar, papir ili metal koji država svojim autoritetom proglasi za zakonsko sredstvo plaćanja.
O/N (eng: over the night) skrećenica za operacije na Money Marketu kada banka vrši plasmane (ili uzima pozajmice) na najkraći period-preko noći. Ovakve operacije se vrše u svrhu kvalitetnog upravljanja sredstvima banke.
Obavezna rezerva banaka svaka poslovna banka mora da drži određeni deo depozita po viđenju na posebnom računu obavezne rezerve kod centralne banke. Obavezna rezerva u rukama centralne banke je instrument regulisanja količine novca u opticaju, kao i instrument kontrole likvidnosti i kreditnog potencijala banke. Kada centralna banka poveća obaveznu rezervu banaka, uglavnom dolazi do skoka kamatnih stopa na kredite.
Obračunska valuta valuta koja se ugovara između dve ili više zemalja, i u kojoj će se obavljati međusobno fakturisanje i obračunavanje poslova.
Obrtna sredstva novčani izraz onih sredstava koja su uložena u zalihe ili potrošni materijal, ili sredstva utrošena za kreditiranje kupaca, ili postojeća gotovina.
Obveznice spadaju u kategoriju hartija od vrednosti (HOV) instrumenata duga.
Oročeni ulozi oročeni novčani ulog znači da vlasnik određeno vreme ne može raspolagati uloženim novcem. Rok može biti unapred određen ili sa različitim otkaznim periodom.
OTC market (eng: over the counter) slobodno i otvoreno tržište koje nije ograničeno mestom i vremenom. Suprotno od strogo regulisanih tržišta poput berzi gde su jasno određeni prostor za trgovanje, vreme trgovanja pa čak i maksimalni nivoi promene cena.
Otkupljive obveznice obveznice s fiksnom kamatom koje njihovi imaoci mogu da naplate u određenom trenutku, pre dospeća, a po nominalnoj ceni.
Pasiva sva sredstva koja se nalaze raspoređena u aktivi imaju svoje poreklo i nečije su vlasništvo.
PDV Porez na dodatu vrednost je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svetu. Primjenjuje se u preko 120 država sveta a izumeo ga je francuski ekonomista Maurice Lauré (Moris Lore) 1954. godine. Obračunava se u svakoj fazi prometa dobara i usluga podložnih oporezivanju, i ne obračunava se na ukupnu prodajnu vrednost u svakoj od faza, već samo na dodatu vrednost, nastalu u konkretnoj fazi.
Poček sistem pomoću koga se roba i/ili usluge obezbeđuju na odloženo plaćanje umesto da se plate odmah. Kredit može dati prodavac ili banka.
Ponuda izjava kojom se jedno lice deklariše spremnim da zaključi ugovor, po uslovima koji su navedeni u ponudi.
Porez nedobrovoljno plaćanje državi koje nije praćeno protivuslugom koju bi od nje primio platilac poreza. Osnovna svrha ubiranja poreza je finansiranje budžeta i propisanih nadležnosti države i njenih jedinica. Porezi su najvažniji izvor budžeta i bez njih država ne bi mogla da funkcioniše i finansira javna dobra i zajedničke potrebe, kao što su odbrana, zaštita svojine i prava građana, javni red i mir, obrazovanje, zdravstvo, infrastruktura i slično.
Potraživanje imovinsko-pravni odnos poverioca i dužnika u kome poverilac ima pravo da od dužnika traži izmirenje duga u novcu, stvarima, ili radom na osnovu izričitog priznanja duga od strane dužnika, i na osnovu utuživih (ili verovatno utuživih) dokaza o obavezi dužnika kojima poverilac raspolaže.
Poverilac subjekt iz obligacionog odnosa koji ima pravo da od drugog lica (dužnika) traži da nešto učini, nešto da da ili da se uzdrži od nekog činjenja (na koje bi inače imao pravo).
Pranje novca pojam koji označava prikrivanje stvarnog porekla novca koji se nalazi u opticaju.
Prihodi u privrednom subjektu predstavljaju prodajnu vrednost prodatih proizvoda, trgovinske robe i materijala, kao i obavljenih usluga, a dodaju se i neke druge vrednosti koje povećavaju poslovni rezultat u određenom periodu.
Provizija naknada za usluge, najčešće u posredničkim poslovima, koja se obračunava u određenom procentu od vrednosti obavljenog posla.
Rashodi u privrednom subjektu rashode je moguće shvatiti kao rezultat koji se dobija ako se od troškova u određenom periodu odbiju troškovi prenetih zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje.
Realan devizni kurs devizni kurs koji izjednačava opšti nivo cena u zemlji sa opštim nivoom cena u inostranstvu.
Realna kamatna stopa izračunava se tako što se od nominalne kamatne stope oduzima stopa inflacije.
Regres pravo lica koje, sa drugim licima, daje garanciju da posle isplate poveriocu može od glavnog ili solidarnog dužnika zahtevati povraćaj bar jednog dela plaćenog iznosa. Kod menice i čeka: pravo imaoca hartije od vrednosti da u slučaju da trasat (lice na čije ime je menica vučena) ili akceptant, ne akceptira tu hartiju ili odbije da je isplati, zahteva od emitenta (lica koje izdaje hartiju od vrednosti) ili indosanta (lica koje prenosi hartiju od vrednosti na drugo lice) naknadu isplaćenog iznosa.
Revalvacija aktivnost preduzeta od strane centralne banke u cilju povećanja vrednost valute (u situaciji kada važi sistem fiksnih deviznih kurseva).
Revolving kredit kratkoročni kredit, koji se obnavlja po određenoj vremenskoj dinamici.
Rezident fizičko lice sa stalnim boravkom u državi; pravno lice registrovano u domicilnoj državi. Prema našim zakonima, svako fizičko lice koje boravi najmanje godinu dana u našoj zemlji.
Rizik osiguranje.
RTGS Real Time Gross Settlement Sistem izvršava saldiranje svih transakcija na postojećim računima u realnom vremenu.
Ručna zaloga poseban ugovor, u koji najčešće stupaju poverilac (kao zalogoprimac) i dužnik (kao zalogodavac) iz osnovnog pravnog posla.Ugovorom o zalozi obavezuje se dužnik ili neko treći (zalogodavac) prema poveriocu (zalogoprimcu) da mu preda neku pokretnu stvar na kojoj postoji pravo svojine da bi se pre ostalih poverilaca mogao naplatiti iz njene vrednosti, ako mu potraživanje ne bude isplaćeno o dospelosti, a poverilac se obavezuje da primljenu stvar čuva i po prestanku svog potraživanja vrati neoštećenu zalogodavcu.
Sef numerisan pregradak u bankovnom trezoru koji banka izdaje za čuvanje novca ili vrednosnih papira.
SWAP oblik osiguranja zbog kursnog kamatnog ili kreditnog rizika. istovremena kupovina i prodaja odredjene valute s tim da se jedna od radnji (bilo kupovina bilo prodaja) odvija sa valutom SPOT a druga radnja sa valutom FORWARD.
SWIFT (skr. od engl. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) glavna tehnološka i komunikaciona mreža deviznih transakcija u svetu, osnovana 1977. god. SWIFT omogućava formiranje globalnog deviznog tržišta u pravom smislu reči. SWIFT (skraćenica od engl. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – svetsko udruženje međubankarskih finansijskih telekomunikacija koje je osnovano 1970. god. u formi neprofitnog akcionarskog društva, a od 1977. god. počinje da obavlja poslove u mnogo većem obimu nego do tada. SWIFT se sastoji iz tri bazična dela, i to: mreže, zajedničkog (standardnog) jezika i koordinisanja sistema.
Tekući račun račun putem koga se prate transakcije klijenta banke.
Terminaska kupoprodaja deviza (FORWARD) izvršavanje (saldiranje) ugovorenih obaveza onog dana u budućnosti koji je ugovoren prilikom ugovaranja kupoprodaje deviza.
Transakcija predstavlja svaku poslovnu operaciju prenosa vlasništva nad robom ili novca (hartija od vrednosti) sa jednog subjekta na drugi.
Trasant izdavalac menice.
Trasat dužnik u meničnom poslovanju na čije ime je izdata menica.
Troškovi novčano izraženo trošenje sredstava i rada kao i svaki izdatak u vezi sa poslovanjem preduzeća.
Tržište podrazumeva sveukupnost odnosa između ponude i tražnje.
Ugovor dvostrani pravni posao u kome je potrebna izjava dveju ili više volja kao i njihova saglasnost da bi došlo do obligacionog odnosa.
Uplata finansijska radnja kojom se novac usmerava na određeni račun fizičkog ili pravnog lica.
Usluga nematerijalni proizvod koji se ne može skladištiti, pošto se troši istovremeno kada se i proizvodi.
Valuta monetarna (novčana) jedinica, odnosno obavezna jedinica plaćanja u platnom prometu jedne zemlje: dolar u SAD, funta u Engleskoj, lira u Italiji, dinar Srbiji, itd.
Valuta «Danas» (today) izvršavanje (saldiranje) ugovorenih obaveza istog dana kada je posao kupoprodaje deviza ugovoren. U platnom prometu sa inostranstvom znači da se doznaka izvršava istog dana.
Valuta «Spot» izvršavanje (saldiranje) ugovorenih obaveza dva radna dana u nakon dana kada je posao kupoprodaje deviza ugovoren. U platnom prometu sa inostranstvom znači da se doznaka izvršava 2 radna dana nakon što je posao prodaje deviza ugovoren
Valuta «Sutra» (tommorow) izvršavanje (saldiranje) ugovorenih obaveza narednog radnog dana od dana kada je posao kupoprodaje deviza ugovoren. U platnom prometu sa inostranstvom znači da se doznaka narednog radnog dana po ugovaranju prodaje deviza klijentu.
Valutna klauzula Banke se štite od valutnih rizika ugovarajući plasmane ili depozite nominovane u dinarima primenjujući valutnu klauzulu. Valutna klazula zapravo predstavlja iskazivanje dinarskih plasmana i depozita u stranoj valuti (uglavnom EUR). Krediti i vraćanje depozita sa valutnom klauzulom se realizuju po kupovnom kursu za valutu EUR, dok se vraćanje kredita i primanje dinarskih depozita uz primenu valutne klauzule vrši po prodajnom tržišnom kursu Banke.
Vaučer priznanica, pismena isprava koja služi kao dokaz da je jedan subjekt uplatio drugom subjektu određeni iznos na ime duga.
Virman (opšti nalog za prenos) bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se, radi plaćanja izvesnih novčanih obaveza, vrši prenos sredstava sa žiro-računa nalogodavca na žiro-račun korisnika, nezavisno od toga da li se vode kod istog ili različitog nosioca platnog prometa.
Zaloga stvarno pravo vezano za obezbeđenje potraživanja iz nekog pravnog posla.
Zatezna kamata kamata koju, pored redovne kamate, plaća dužnik ako o roku nije izmirio dug.
Žiralni kurs kurs koji se formira na osnovu ponude i tražnje novca sa žiro računa preduzeća i banaka.
Žiralni novac trenutno naplativa potraživanja kod banaka koja se nalaze na transakcionim računima (žiro račun, tekući račun) ili kao gotovina u blagajni, jer uvek postoji mogućnost (ograničena samo likvidnošću banke) njima raspolaže neformalno i veoma pojednostavljeno putem naloga za isplatu - prvenstveno čekom.
Žirant osoba koja jemči za vas i obavezuje se da će, ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne bude izmirivao svoje obaveze, nastaviti plaćanje.

 

Izvor: banke.online.rs

Biznis i finansije

Biznis i finansije 87
maj 2012.

Biznis i finansije 87: Poslovna infrastruktura Srbije
Poslovna infrastruktura Srbije
Krenuli, pa skrenuli

Prijatelji

Dunav osiguranje

NOD32

legalizacija softvera

Hotel Park
Belit
Uniqua osiguranje

Dom zdravlja Jedro

Biznis i finansije

Preko ramena

Doček Nove godine